Khăn Lau Kính

Khăn Lau Kính

KT: 22x30 cm
TL: 100 g
Giá : 5.4 Usd/kg

Khăn 8 ô 180 trắng

Khăn 8 ô 180 trắng

KT : 24x24 cm

TL : 180 g/ Tá

Giá : 5.3 USD/kg

Khăn 4 ô 300 vòng

Khăn 4 ô 300 vòng

KT: 28x28 cm

Tl : 300g/tá ( 1kg = 40 chiếc )

Giá : 6.1 USD/kg

Khăn lỳ 360 Hai vạch xanh

Khăn lỳ 360 Hai vạch xanh

KT : 29x32 cm

Tl : 360g/tá

Giá : 5.6 Usd/kg

Khăn lỳ 375 g/tá Trắng

Khăn lỳ 375 g/tá Trắng

KT : 30x30 cm

Tl : 375/ tá

Giá : 5.1 USD/kg

Khăn Lỳ 338 trắng

Khăn Lỳ 338 trắng

KT : 30x30 cm

Tl: 338g/ tá

Giá : 5.4 USD/kg

Khăn lỳ 340 Trắng

Khăn lỳ 340 Trắng

KT: 30 x30 cm

TL: 340 g/tá

Giá : 5.4 Usd/kg

 

Khăn 8 ô 265 trắng

Khăn 8 ô 265 trắng

KT: 28 x 28 cm
TL: 265 g/tá
Giá : 5.4 Usd/kg

 

Khăn 8 ô 262 trắng

Khăn 8 ô 262 trắng

KT: 28 x 28 cm

TL: 262 g/tá

Giá:  5.4 Usd/kg

Khăn 4 ô 262 trắng

Khăn 4 ô 262 trắng

KT: 28x28 cm
TL: 262 g/tá
Giá : 5.4 Usd/kg