THƯ MỜI HỌP, ỦY QUYỀN, QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020
Thư mời  ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021

Thư mời ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021

Thư mời họp, Ủy Quyền, Quy chế
Dự thảo báo cáo HĐQT, BGĐ, BKS

Dự thảo báo cáo HĐQT, BGĐ, BKS

Dự thảo báo cáo BGĐ,HĐQT,BKS nhiệm kỳ 2021-2026
Hoãn Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 2026

Hoãn Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 2026

Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2021-2026
Hoãn Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 2026

Hoãn Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 2026

Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2021 2026
COVID-19 Hoãn ĐHĐCĐ nhiệm kỳ

COVID-19 Hoãn ĐHĐCĐ nhiệm kỳ

Hoãn ĐHĐCĐ NK 2021-2026
Thư mời họp ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ 2021-2026
 Thư mời họp ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ 2021- 2026

Thư mời họp ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ 2021- 2026

Thư mời họp ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ 2021- 2026
Chốt DS năm 2022
Chốt DS năm 2022

Chốt DS năm 2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2022