BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN
Báo cáo kiểm toán Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà
Báo cáo Hội Đồng Quản Trị 2017
Báo cáo BGD
Báo cáo ban kiểm soát 2017
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
BÁO CÁO KIỂM TOÁN 2018 CÔNG TY MẸ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2019